BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
pokój nr 23
Telefon: 87 425 44 51

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Opłaty:

• przy wypisie do 5 stron - 30 zł,
• przy wypisie powyżej 5 stron - 50 zł,
• od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni

Tryb odwoławczy:

Brak.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opracował

Jacek Schramke

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data sporządzenia

wtorek, 16 lut 2010 14:18

Data zatwierdzenia

środa, 24 lut 2010 11:49
Data dodania: wtorek, 16 lut 2010 14:18
Data upublicznienia: środa, 24 lut 2010 11:49
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3636 razy