BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami - podziały nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
pokój nr 23
tel. 87 425 44 51

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości (w przypadku podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami wstępnego projektu podziału nie opracowuje się, natomiast we wniosku należy określić cel podziału).
Uwagi: Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

2. Załączniki do wniosku (oryginały):
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej, odpis zbioru dokumentów dla nieruchomości, która nie ma założonej księgi wieczystej, akt notarialny zawierający umowę przeniesienia własności nieruchomości gruntowej lub inne dokumenty np. orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne o charakterze konstytutywnym),
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) - do odbioru w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul Warszawska 1,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
- wstępny projekt podziału nieruchomości (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego),

3. Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału i nadaniu mu klauzuli ostateczności, wniosek należy uzupełnić o:
-protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
-wykaz zmian gruntowych;
-wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
-mapy z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez geodetę uprawnionego, przyjęte do zasobu geodezyjno – kartograficznego przez Starostwo Powiatowe w Piszu (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz min. 2 egz. dla organu podziałowego);
- w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z zaznaczonym przebiegiem granicy na tych rzutach podpisane przez uprawnioną osobę w tym przedmiocie (opinia dzieląca budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części) co jest zgodne z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz.2663 ), dotyczy to także budynków gospodarczych.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- na wydanie postanowienia – niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy;
- na wydanie decyzji od dnia złożenia dokumentacji wykonanej przez geodetę – niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

• Zaopiniowanie podziału nieruchomości z wyjątkiem podziałów o których mowa w art., 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje w formie postanowienia, na które w terminie 7 dni służy stronom zażalenie.
• Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu podział nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości Jeżeli nie wniesiono sprzeciwów, po okresie 14 dni decyzja jest prawomocna i podlega wykonaniu.
• Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.
• Nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu wykorzystywane są na cele rolne i leśne i jako takie figurują w rejestrze gruntów, a powierzchnia planowanej do wydzielenia z nich działki jest większa niż 0,3 ha nie podlegają opiniowaniu i zatwierdzaniu przez Burmistrza. Podstawą do naniesienia zmian w katastrze nieruchomości jest operat techniczny wykonany przez geodetę.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

Opracował

Jacek Schramke

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 11:17

Data zatwierdzenia

środa, 17 mar 2010 12:01
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 26 sie 2015 11:17
Data upublicznienia: środa, 17 mar 2010 12:01
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3257 razy