BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

Miejsce załatwienia sprawy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12-220 Ruciane-Nida
ul. Polna 1
tel./fax: 87 423 16 40

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, na podstawie których ustala się sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny:
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
- orzeczenia o niepełnosprawności labo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informację o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
-. zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego labo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- zaświadczenie lub decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne,

Data sporządzenia

czwartek, 11 lut 2010 14:13

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 lut 2010 14:15
Data dodania: czwartek, 11 lut 2010 14:13
Data upublicznienia: czwartek, 11 lut 2010 14:15
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Krystyna Rudol
Artykuł był czytany: 1616 razy