BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zasiłek rodzinny

Miejsce załatwienia sprawy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12-220 Ruciane-Nida
ul. Polna 1
tel./fax: 87 423 16 40

Wymagane dokumenty

Czas trwania okresu zasiłkowego
1 listopad 2009 - 31 październik 2010
Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?
1. Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli ma zasądzone alimenty od rodziców (lub rodzice nie żyją).
Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
a) 18 roku życia lub
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
2. ojciec dziecka jest nieznany,
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
• 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
• 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Jak jest wypłacany zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.
Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?
Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:
• wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
• Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
Wymagane dokumenty
I. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika), aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),
2. Uprawnieni wnioskodawcy:
• rodzic – brak dokumentu (wynika z aktu urodzenia);
• opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
• opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
• osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów
3. Stan cywilny:
• kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
• separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
• rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka
4. Współmałżonek zaginął:
• aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka
5. Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):
• zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
• oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
b) Działalność gospodarcza (opcjonalnie):
• Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
c) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie)
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

d) Dochód uzyskany (opcjonalnie)
6. Inne dane:
a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
• wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów
b) Dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej)
• zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku z wyszczególnieniem:
o średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
• w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach.
c) Dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania oraz datę wypłaty wynagrodzenia z wyszczególnieniem:
o przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o składki na ubezpieczenie zdrowotne.
e) Alimenty:
• kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, kopia ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
• oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza.
II. Dokumenty dotyczące dziecka na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:
• skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
• Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (konieczność dostarczenia zaświadczenia od 01.11.2009r) nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
WAŻNE! W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia
Jeśli upłynął termin ważności orzeczenia i złożono w PZON wniosek o ponowne orzeczenie należy złożyć wniosek o świadczenia rodzinne wraz zaświadczeniem z PZON o toczącym się postępowaniu. Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności zostanie zawieszone do czasu uzyskania nowego orzeczenia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim (konieczność dostarczenia zaświadczenia od 01.11.2009r) Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje , jeżeli:
a) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
b) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
c) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
d) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
e) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie, a w przypadku osób, które pobierały ten dodatek przed 01.05.2004r. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wychowywania trojga lub więcej dzieci lub z tytułu samotnego wychowywania dziecka/ci, zachowują prawo do podwyższonego świadczenia w wysokości 505,80 zł.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Wymagane dokumenty
a) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony oraz na które dziecko
b) zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
c) aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
d) zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Kto może otrzymać dodatek?
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a)drugi z rodziców dziecka nie żyje
b) ojciec dziecka jest nieznany
c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 250 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Wymagane dokumenty
• kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
• aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
• odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.
Dla dzieci 16-letnich i starszych koniecznym będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w roku szkolnym 2009/2010.
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 100 zł na każde uprawnione dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 90 zł miesięcznie.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek)
Do wniosku należy dostarczyć:
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
• zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 50 zł miesięcznie.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).
Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku. Do wniosku należy dostarczyć:
• zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły


Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnegoData sporządzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:28

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:34
Data dodania: czwartek, 11 lut 2010 13:28
Data upublicznienia: czwartek, 11 lut 2010 13:34
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Krystyna Rudol
Artykuł był czytany: 1725 razy