BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, członkom rodziny żołnierza oraz dla samotnych żołnierzy

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY W RUCIANEM-NIDZIE, Al. Wczasów 4, 12-220
Stanowisko ST DS. OBRONY CYWILNEJ
Bartosz Moroz, pokój nr 2
tel. 87 425-44-52

Wymagane dokumenty

-zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
-umowę najmu lokalu ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
-wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
-zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
-decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,
-oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
-oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, ze lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
-zaświadczenie żołnierza samotnego o zameldowaniu na pobyt stały w zajmowanym lokalu.

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.

Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej z wyjątkiem okresowej służby wojskowej pokrywa się następujące należności mieszkaniowe:

-należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
-należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
-bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
-należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji w których przedmiotem najmu jest część lokalu a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby,
-bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Podstawa prawna:

Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.) oraz § 1 - 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 1503).

Opracował

Bartosz Moroz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bartosz Moroz

Data sporządzenia

poniedziałek, 1 lut 2021 10:46

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 wrz 2003 14:24
Data dodania: poniedziałek, 1 lut 2021 10:46
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 wrz 2003 14:24
Opublikował(a): Józef Kruszyński
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3188 razy