BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY W RUCIANEM-NIDZIE, Al. Wczasów 4, 12-220
Stanowisko ST DS. OBRONY CYWILNEJ
Bartosz Moroz, pokój nr 2
tel. 87 425-44-52

Wymagane dokumenty

•wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
•zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
•zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Opłaty:

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne wskazówki, uwagi:

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych lub kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna:

Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) oraz §1 i §§ 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881)

Opracował

Bartosz Moroz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bartosz Moroz

Data sporządzenia

poniedziałek, 1 lut 2021 13:01

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 wrz 2003 14:25
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 1 lut 2021 13:01
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 wrz 2003 14:25
Opublikował(a): Józef Kruszyński
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3119 razy