BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach pracy urzędu,
pokój nr 21
tel. 87 425-44-38

Wymagane dokumenty

Sprzedaż w drodze przetargów nie jest związana ze złożeniem wniosku.

Opłaty:

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj.
- koszty wyceny nieruchomości
- koszty wypisu z operatu ewidencji gruntów,
- koszty podziału geodezyjnego
- koszt wznowienia znaków granicznych
- koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe
- cena nabycia nieruchomości.
W/w opłaty uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy :
1. Rada Miejska w Rucianem-Nidzie wyraża zgodę na sprzedaż poszczególnych nieruchomości poprzez podjęcie stosownej uchwały.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości i jej wyceny oraz w razie konieczności uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej - Burmistrz Miasta i Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu, a ponadto informacje o ogłoszeniu przetargu podaje się w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, poz.245 z późn.zm).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się przed upływem 3-ech dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.
7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.
9. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Podstawa prawna:

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. z 1998r. Nr 9, poz. 30.)

Opracował

Jerzy Waszkiewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jerzy Waszkiewicz

Data sporządzenia

środa, 3 wrz 2003 19:21

Data zatwierdzenia

piątek, 5 wrz 2003 18:42
Data dodania: środa, 3 wrz 2003 19:21
Data upublicznienia: piątek, 5 wrz 2003 18:42
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3262 razy