BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach pracy urzędu,
pokój nr 21
tel. 87 425-44-38

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty:

1. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne i sądowe).
2. Cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Inne wskazówki, uwagi:

Dotyczy :
1. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.
Sposób załatwienia sprawy :
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, zgodę na taką formę zbycia nieruchomości wydaje Rada Miejska w Rucianem-Nidzie poprzez podjęcie stosownej uchwały. Po podjęciu uchwały dokonywana jest wycena. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości ( 6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

3. Oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności budynków na rzecz osób, które były posiadaczami nieruchomości stanowiących własność gminy 5 grudnia 1990r. i pozostawały nimi nadal 1 stycznia 1998r.

Podstawa prawna:

Dział II: rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn. zm.)
Dział VII: rozdział 1, art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn. zm.)

Opracował

Jerzy Waszkiewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jerzy Waszkiewicz

Data sporządzenia

środa, 3 wrz 2003 18:59

Data zatwierdzenia

piątek, 5 wrz 2003 18:44
Data dodania: środa, 3 wrz 2003 18:59
Data upublicznienia: piątek, 5 wrz 2003 18:44
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3142 razy