BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany od 2014 r. w dofinansowaniach kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Inne wskazówki, uwagi:

KOMUNIKAT – lipiec 2014 rok
Uwaga pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Pomoc de minimis - zmiany od 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), obowiązywało jedynie do dnia 31 grudnia 2013 r.
Od 1 stycznia 2014 r. jest ono zastąpione przez nowe rozporządzenie Komisji, będące jednym z elementów przeprowadzanej przez Komisję reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Z jego analizy wynika, że w stosunku do rozporządzenia KE nr 1998/2006 nastąpiły znaczące zmiany (w większości korzystne dla beneficjentów pomocy), dotyczące m.in.:

  • zwiększenia pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  • dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,
  • doprecyzowania zasad dotyczących kumulacji pomocy,
  • wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 1088 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276).

Wprowadzono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wzór Formularza stanowi załącznik Nr 3 do znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. Poz.276).

Od 1 lipca 2014 roku przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia na nowym formularzu dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (formularz zostanie załączony na stronie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida).

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) tj, że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Opracował

Dorota Bogucka

Data sporządzenia

piątek, 29 sie 2014 10:48

Data zatwierdzenia

piątek, 29 sie 2014 10:56
Data dodania: piątek, 29 sie 2014 10:48
Data upublicznienia: piątek, 29 sie 2014 10:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1349 razy