BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Inne wskazówki, uwagi:

Uwaga pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty))

Zmiana ustawy o systemie oświaty od 1 września 2012 r.

Od 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego.
W zreformowanym systemie nie ma już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizują jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Kwoty dofinansowania

  Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce - od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. - 4587 zł, od 01.09.2012 r. - 4587 zł (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

  Nauka zawodu o okresie kształcenia 36 m-cy - od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. - 7645 zł, od 01.09.2012 r. - 8081 zł

  Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. - 240 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia ), od 01.09.2012 r. - 254 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis oraz instrukcja do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  3. oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis *
  4. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  5. oświadczenie

Opracował

Dorota Bogucka

Data sporządzenia

piątek, 29 sie 2014 09:28

Data zatwierdzenia

piątek, 29 sie 2014 10:56

Pliki do pobrania:

Data dodania: piątek, 29 sie 2014 09:28
Data upublicznienia: piątek, 29 sie 2014 10:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1408 razy