BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/63/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 671.215,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 103.223,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków kwotę 616.712,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków kwotę 48.720,00 zł

  1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

 

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

                paragraf)

        Plan

dotychczasowy

 

Zwiększenie

 

Zmniejszenie

      Plan

 po zmianach

 

   852-85219§2010

           98 000,00

                      

 

           62 503,00

           35 497,00

   852-85219§2030

                        -

           62 503,00

 

           62 503,00

  852-85212§2010

         530 454,00

         405 000,00

 

         935 454,00

   852-85214§2010

         173 198,00

         

           40 720,00

        132 478,,00

   852-85214§2030

                         -

         117 413,00

 

         117 413,00

   852-85295 § 2010

                         -

           63 814,00

 

           63 814,00

   758-75801 § 2920

      4 693 677,00

           20 000,00

 

      4 713 677,00

   801-80101 § 2030

             1 293,00

             2 485,00

 

             3 778,00

 

         RAZEM :

 

      5 496 622,00

 

         671 215,00

 

         103 223,00

 

      6 064 614,00

 

 

   2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

 

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział,

                paragraf)

        Plan

dotychczasowy

 

Zwiększenie

 

Zmniejszenie

      Plan

 po zmianach

 

   750-75095§4430

           35 000,00

 

             8 000,00

           27 000,00

   801-80110§4210

         187 143,00

           20 000,00

 

        207 143,00

  852-85212§3110

         528 803,00

         405 000,00

 

         933 803,00

   852-85214§3110

         303 198,00

         117 413,00

           40 720,00

         379 891,00

   852-85295§3110

           50 000,00

           63 814,00

 

         113 814,00

   801-80101§4240

             6 093,00

             2 485,00

            

             8 578,00

  921- 92109§2550

         295 000,00

             8 000,00

 

         303 000,00

    

            RAZEM :

 

      1 405 237,00

 

         616 712,00

 

           48 720,00

 

      1 973 229,00
§ 2

§ 2 pkt 2 ppkt 1 liter a) uchwały nr XIX/13/2004 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 513.000,00 zł.


§ 3

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 15.652.357,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 16.734.181,00 zł§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega rozplakatowaniu*.

* - rozplakatowano dnia 06 sierpnia 2004 r.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/63/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 lipca 2004 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2004 r.

1. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/181/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FB 77/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. zwiększył dotację celową o kwotę 596,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie Wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

2. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/151/2004 z dnia 31 maja 2004 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FB 67/2004 z dnia 31 maja 2004 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 polegających na przeniesieniu kwoty 62.503,00 zł z § 2010 do § 2030 w związku z wejściem w życie z 1 maja 2004 r. nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593), której art. 17 ust. 18 mówi, że utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej nie jest, jak dotychczas, zadaniem zleconym, ale zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

3. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/172/2004 z dnia 09 czerwca 2004 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FB 73/2004 z dnia 09 czerwca 2004 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 405.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb Gminy w zakresie realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) za okres maj-czerwiec 2004 r.

4. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/197/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FB 83/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. zwiększył dotację celową o kwotę 63.814,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów.

5. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-8g/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. Minister Finansów zawiadomił że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida o kwotę 20.000,00 zł Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

6. Na podstawie informacji Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty nr KO.KS.AŚ.071/8/2004 z 28 czerwca 2004 r. Kurator ustalił wysokość dotacji celowej na realizację rządowego programu „Oświata i wychowanie”, która dla Gminy Ruciane-Nida wynosi 1.889,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup kompletu podręczników szkolnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej bez książek pomocniczych i do nauki języków dla 23 dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2004/2005.

7. Na wniosek Kierownika Domu Kultury w Rucianem-Nidzie zwiększono dotację podmiotową dla Domu Kultury o kwotę 8.000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na remont toalety (4.000,00 zł) oraz na imprezy wakacyjne – pikniki (4.000,00 zł). Środki przeniesiono z pozostałej działalności w administracji publicznej 75095 z § 4430 opłaty i składki, gdzie półroczne wykonanie tego paragrafu sięga tylko 13%.

8. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/224/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FB 93/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 polegających na zmniejszenie § 2010 kwotę 40.720,00 zł i zwiększeniu § 2030 o kwotę 52.785,00 zł w związku z wejściem w życie z 1 maja 2004 r. nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593), zmieniającej zakres powyższych świadczeń, tj. z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych w Gminie na zadania własne Gminy.

9. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/232/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FB 96/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 64.628,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/63/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 lipca 2004 r.Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004 ( w złotych)

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie

303 000,00

Biblioteka Publiczna w Rucianem-nidzie

85 000,00

OGÓŁEM KWOTA DOTACJI

388 000,00

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:49
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1495 razy