BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/60/2004

z dnia: 16 czerwca 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Iznota, Gmina Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Iznota, dla obszaru określonego na mapach stanowiącej załącznik nr 1i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dominujące funkcje terenu określonego:

a) w załączniku nr 1 – utrzymanie funkcji turystyczno-wypoczynkowej.
b) w załączniku nr 2 – realizacja zabudowy rekreacyjnej.

3. Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”.


§ 2

Zakres ustaleń planu miejscowego winien obejmować co najmniej:

1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
6) Zasady i warunki podziału terenów,


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLI/28/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Iznota.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

* - rozplakatowano dnia 21 czerwca 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:49
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1497 razy