BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/52/2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Nr 15 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust 1 pkt.3 oraz art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: lokalu mieszkalnego nr 15 zlokalizowanego przy ul. Słowiańskiej 15 w Rucianem-Nidzie, o powierzchni użytkowej 42,80 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wielkości 42,80/754,05 części w działce ozn. nr geod. 161/9, o pow. 1.388 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej i udziału wynoszącego 1/16 część w 2 budynkach gospodarczych z oddaniem w użytkowanie wieczyste takiego samego udziału w działce ozn. nr geod. 161/10, o pow. 913 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


x/ Rozplakatowano dnia 7 września 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1935 razy