BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/31/2011

z dnia: 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: oddania w najem wieloletni miejsca na wieży usytuowanej w Rucianem-Nidzie przy ul. Rybackiej .
Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuije:

§ 1.

Wyraża się zgodę na oddanie w najem na okres 5 lat miejsca na wieży usytuowanej w Rucianem-Nidzie przy ul. Rybackiej na nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 118/5, na rzecz firmy "Polska Tekefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. " z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN (NIP 527-020-68-72).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.x/

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 10 maja 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 cze 2011 13:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1766 razy