BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/19/2011

z dnia: 28 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Wygrynach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 20/25, o pow. 260 m2, położonej w Wygrynach, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania udziału w nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 20/9.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 marca 2011r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2011 14:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1801 razy