BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/17/2011

z dnia: 28 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2010 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego i ul. Kwiatowej, ozn. nr geod. 229/302, o pow. 16 m2 i ozn. nr geod. 229/303, o pow. 136 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 229/45.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 marca 2011r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2011 14:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1957 razy