BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/3/2010

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.02.2011r. do 31-01-2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz 747 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się przedstawioną przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków , w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Załącznik do Uchwały Nr III/3/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 grudnia 2010 r.


WYSOKOŚĆ CEN
Wysokość cen w taryfie jednoczłonowej :
Cena dostarczenia 1m3 wody wynosi - 2,08zł.
Cena odbioru 1m3 ścieków wynosi - 4,28 zł.
Ceny za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzenie ścieków są obowiązujące przy rozliczeniach
za pomocą wodomierzy, urządzeń pomiarowych oraz przy rozliczeniach ryczałtowych.
Miesięczna opłata stała za wodomierz wynosi:
15-20 2,08zł.
25 3,91zł.
32 4,44zł.
40 5,83zł.
50 11,31zł.
80 13,87zł.
100 14,84zł.
Do cen i opłat stałych należy doliczyć podatek vat.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 lut 2011 11:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1385 razy