BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 7 stycznia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U.2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr LVII/79/2010 z dnia 28 października 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2010r. Nr 182, poz. 2324) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalności na terenie Gminy Ruciane-Nida na lata 2011-2013.

§ 2

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 7 do 17 stycznia 2011r.

§ 3

Projekt Programu współpracy oraz pytania i warianty rozstrzygnięć poddawane konsultacjom, zawiera ankieta stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wypełnioną ankietę należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, przesłać droga pocztową na adres urzędu lub elektroniczną na adres e-mail: umig@ruciane-nida.pl

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Zbigniew Janusz Opalach

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 13:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2121 razy