BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/90/2010

z dnia: 9 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z późniejszymi zmianami) oraz art. 8, i art. 10, ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Poz.
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
1
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
611
2
Powyżej 5,5 do 9 włącznie
828
3
Powyżej 9 i poniżej 12
932
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
13
886
971
2
13
14
919
992
3
14
15
969
1056
4
15
...
1192
1323
TRZY OSIE
5
12
17
1025
1076
6
17
19
1128
1246
7
19
21
1246
1352
8
21
23
1352
1457
9
23
...
1563
1664
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
10
12
25
1449
1449
11
25
27
1449
1760
12
27
29
1760
2070
13
29
...
2070
2588
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1035 zł 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; cięgnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
18
1242
1242
2
18
25
1242
1553
3
25
31
1242
1760
4
31
...
1863
2070
TRZY OSIE
5
12
40
1863
2070
6
40
...
2070
2691
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 700 zł 6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
1
12
18
725
725
2
18
25
725
725
3
25
...
725
828
DWIE OSIE
4
12
28
828
828
5
28
33
828
1035
6
33
38
1035
1553
7
38
...
1449
2070
TRZY OSIE I WIĘCEJ
8
12
38
1035
1242
9
38
...
1242
1553
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 1) do 15 miejsc włącznie ……………………………………………………….828 zł 2) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc…………………………………………..932 zł 3) równej lub wyższej niż 30 miejsc……………………………………….......1553 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XLV/90/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia30 listopada 2009 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lis 2010 14:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1438 razy