BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/86/2010

z dnia: 9 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Ruciane-Nida w roku 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 6 z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się liczbę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Ruciane-Nida w roku 2011 na 20 .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/34/2009 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Ruciane-Nida w roku 2009.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lis 2010 14:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1189 razy