BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/79/2010

z dnia: 28 października 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu określonym w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Załącznik do Uchwały Nr LVII/79/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2010 r.


REGULAMIN KONSULTACJIZ RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI.


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej powołania, przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o :

1. Gminie – rozumie się przez to Gminę Ruciane-Nida;

2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Ruciane-Nida;

3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida;

4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

5. Organizacji pozarządowej – rozumie się przez to, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną w tym fundacje, z zastrzeżeniem art. 3 ust.4 ustawy;

6. Podmiocie – rozumie się przez to:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) spółdzielnie socjalne,

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną działalnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1657 ze zm.), które działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów. W konsultacji mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy.

Rozdział 2.

Zasady prowadzenia konsultacji

§ 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektów aktów prawa miejscowego pod obrady Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, których mowa w § 4, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ruciane-Nida.

§ 5. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1. pomocniczości,

2. partnerstwa,

3. suwerenności,

4. efektywności,

5. uczciwej konkurencji,

6. jawności.

§ 7. Burmistrz określa w szczególności przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji oraz wskazuje pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie.

§ 8. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu konsultacji wykonuje pracownik właściwego merytorycznie referatu urzędu.

§ 9. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, www.bip.ruciane-nida.pl. Informacja powinna określać:

1. przedmiot konsultacji,

2. termin konsultacji,

3. formy konsultacji,

4. adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,

5. wskazanie osoby lub komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.

§ 10. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.

§ 11. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 12. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1. konsultacje pisemne,

2. spotkania,

3. korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

4. publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl,

5. przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu,

6. przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty.

§ 13. Decyzję o formie przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 14. 1. Uczestnicy konsultacji składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, drogą pocztową lub elektronicznie w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Opinie anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 15. 1. Po zakończeniu konsultacji pracownik lub właściwy merytorycznie referat urzędu sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia przez Burmistrza.

2. Burmistrz w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl.

§ 16. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 17. Do czasu powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

Rozdział 3.

Konsultacje z Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego

§ 1. 1. W przypadku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego konsultacje przeprowadza się wyłącznie z radą.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przedkłada radzie, o której mowa w ust.1 projekt aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji.

3. Rada przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawnego.

4. Nieprzedstawienie przez radę opinii pisemnej we wskazanym w ust. 3 terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 2. Do konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana, przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przedkłada sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej Ruciane-Nida wraz z projektem aktu prawnego, będącego przedmiotem konsultacji.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 13:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1918 razy