BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/81/2010

z dnia: 28 października 2010 r.
w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ,art.40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, 146 , Nr 106 poz. 675 ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 65 poz.554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706 , Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 , Nr 40 poz. 229 , Nr 81 poz. 527 ), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 zmiany :z 2009r. Dz.U. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842 poz. 842) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Załącznik do Uchwały Nr LVII/81/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 28 października 2010 r.


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


Rozdział 1.

Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Rozdział 2.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2) Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Komendy Policji

4) Przedstawiciele służby zdrowia

5) Pedagodzy szkolni

6) Psycholog

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami

2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.

3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nda.

4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy.

5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt. 1)

Rozdział 3.

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład zaś w przypadku pracowników samorządowych – wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem- Nidzie.

4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

6. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

1. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie .
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 13:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1435 razy