BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/83/20101

z dnia: 28 października 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i zwolnienia z obowiązku ich sprzedaży w drodze przetargu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Ukcie, ozn. nr geod. 215/3, o pow. 197 m2 i ozn. nr geod. 214/2, o pow. 110 m2.

§ 2.

Zwalnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z obowiązku sprzedaży nieruchomości gruntowych opisanych w § 1 w drodze przetargu, gdy sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi na rzecz osoby, która je dzierżawi na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomości te zostały zabudowane na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 listopada 2010r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 13:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1266 razy