BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/85/2010

z dnia: 28 października 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Karwicy: ozn. nr geod. 100/3, o pow. 67 m2, ozn. nr geod. 100/4, o pow. 1.197 m2, ozn. nr geod. 100/5, o pow. 133 m2 i ozn. nr geod. 100/7, o pow. 111 m2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 listopada 2010r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 lis 2010 13:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1251 razy