BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/65/2010

z dnia: 30 września 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 142.548,50 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 18.577,46 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 605.187,52 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 481.216,48 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
600-60016 § 6260
100 000,00
-
18 577,46
81 422,54
700-70005 § 0870
3 254 709,79
113 812,50
-
3 368 522,29
758-75801 § 2920
5 658 148,00
20 000,00
-
5 678 148,00
852-85212 § 2010
2 632 159,00
4 023,00
-
2 636 182,00
852-85213 § 2010
6 944,00
4 463,00
-
11 407,00
852-85213 § 2030
3 648,00
250,00
-
3 898,00
RAZEM:
11655 608,79
142 548,50
18 577,46
11 779 579,83

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
754-75412 § 2820
160 000,00
40 000,00
-
200 000,00
600-60016 § 6050
687 030,00
103 000,00
404 184,91
385 845,09
600-60016 § 6300
-
176 132,00
-
176 132,00
600-60095 § 6300
50 000,00
73 868,00
-
123 868,
00
754-75405 § 6300
-
15 000,00
-
15 000,00
754-75412 § 6050
100 000,00
11 000,00
-
111 000,00
758-75818 § 4810
130 000,00
-
27 031,57
102 968,43
801-80110 § 4270
15 000,00
20 000,00
-
35 000,00
851-85195 § 6050
75 660,98
3 639,02
-
79 300,00
852-85212 § 3110
2 504 059,00
4 023,00
-
2 508 082,00
852-85213 § 4130
10 592,00
4 713,00
-
15 305,00
900-90001 § 6050
350 000,00
20 000,00
-
370 000,00
900-90001 § 6060
20 000,00
10 000,00
-
30 000,00
900-90003 § 6060
50 000,00
16 000,00
-
66 000,00
900-90015 § 6050
880 926,07
4 000,00
50 000,00
834 926,07
921-92109 § 6220
200 000,00
100 000,00
-
300 000,00
926-92695 § 6050
-
3 812,50
-
3 812,50
RAZEM:
5 233 268,05
605 187,52
481 216,48
5 357 239,09

§ 2


W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 12.800.996,37 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3


W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.293.552,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Plan dochodów ogółem 30.225.283,25 zł
Plan wydatków ogółem 36.027.697,15 zł

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange* - rozplakatowano dnia 05 października 2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały LVI/65/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 30 września 2010r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.


Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. , znak ST5/4822/13g/BKU/10 Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Ruciane – Nida o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Remonty przeprowadzone zostaną w budynku Gimnazjum Publicznego w Rucianem – Nidzie.
Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-284/10 z dnia 19 sierpnia 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 131/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w § 2030 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego.
Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-293/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 134/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w § 2010 o kwotę 4.023,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto tą samą decyzją Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył środki również w dziale 852, tym razem w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w § 2010 o kwotę 4.463,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego.
Na podstawie wniosku Komendanta Gminnego Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rucianem – Nidzie z dnia 18 sierpnia 2010r. zwiększa się dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych stowarzyszeniom o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową. Zwiększenie dotyczy działu 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75412 ( ochotnicze straże pożarne) § 2820 ( dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń). Środki na dofinansowanie pochodzą z rezerwy ogólnej zaplanowanej na 2010r. w budżecie gminy.
W związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Piszu zwiększa się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 123.868,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni i chodników przy ul. Mazurskiej. Ponadto tworzy się dotację w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku komisariatu policji w Rucianem – Nidzie.
Na wniosek Kierownika Zakładu Usług Komunalnych zwiększa się środki o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 90001 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mini koparki wraz z przyczepą do jej transportu”. Plan wydatku inwestycyjnego po uwzględnieniu zmian na ww. zadanie wynosi 30.000,00 zł. Ponadto w rozdziale 90003 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oczyszczanie miast i wsi) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Zakup pługopiaskarki” na „Zakup wywrotki przystosowanej do pługa i piaskarki” i zwiększa się kwotę przeznaczoną na ta inwestycję o 16.000,00 zł. Plan wydatku inwestycyjnego po uwzględnieniu zmian na ww. zadanie wynosi 66.000,00 zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z rezerwy ogólnej zaplanowanej na 2010r. w budżecie gminy.
Po analizie wykonania budżetu za osiem miesięcy 2010r. wprowadza się zmiany w budżecie w części inwestycyjnej w następujący sposób:
a. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi we wsi Ukta dz. Nr 144, dł. 270m” uaktualnia się kwotę wydatków na to zadanie w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Zaplanowaną kwotę na wykonanie tego zadania zmniejsza się z kwoty 237.030,00 zł do kwoty 162.845,09 zł z czego dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych woj. Warmińsko – Mazurskiego wyniesie 81.422,54 zł;
b. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi Krzyże - Karwica (porozumienie między Gminą Ruciane-Nida, Powiatem Piskim i Nadleśnictwem Maskulińskim)” uaktualnia się kwotę wydatków na to zadanie w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Zaplanowaną kwotę na wykonanie tego zadania zmniejsza się z kwoty 330.000,00 zł do kwoty 176.132,00 zł. Ponadto skreśla się powyższe zadanie z załącznika o zadaniach inwestycyjnych, zaś kwotę 176.132,00 zł przenosi się jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piszu z dnia 17 czerwca 2010r.
c. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Utwardzenie części działki 115/70 i 109/13 przy ul. Dworcowej” i przeznacza się na ten cel kwotę 28.000,00 zł. Kwota pochodzi z oszczędności w ww. zadaniach w związku z przeprowadzonymi przetargami.
d. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Utwardzenie warstwą ścieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 1 i nr 2 na ul. Kwiatowej” i przeznacza się na ten cel kwotę 65.000,00 zł. Kwota pochodzi z oszczędności w ww. zadaniach w związku z przeprowadzonymi przetargami.
e. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Likwidacja barier architektonicznych na terenie przychodni zdrowia” zwiększa się środki na wykonanie tego zadania z kwoty 75.660,98 zł do 79.300,00 zł w związku z większymi niż przewidywano wydatkami na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
f. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „remont dachu na budynku straży pożarnej w Wejsunach” i przeznacza się na ten cel kwotę 11.000,00 zł. Kwota pochodzi z oszczędności w ww. zadaniach w związku z przeprowadzonymi przetargami.
g. Wprowadza się nowe zadanie w wieloletnim planie inwestycyjnym pn.: „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida” i przeznacza się na ten cel kwotę 81.331,30 zł przez okres 2 lat, przy czym w 2010r. kwota przewidziana w budżecie na powyższy cel to 3.812,50 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. Środki na to zadanie pochodzą ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
h. Skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana lamp zwykłych na oprawy energooszczędne na terenie Gminy Ruciane – Nida”.
i. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie, po konsultacjach i w uzgodnieniu z sołtysami i radnymi niżej wymienionych miejscowości, a także po szczegółowej analizie trwających remontów świetlic wiejskich na mocy zleconego zadania pn. „Utworzenie wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury we wsi Wejsuny, Wygryny, Ładne Pole - Gmina Ruciane – Nida” zwiększa się dotację na wykonanie ww. inwestycji o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy konieczności wykonania dodatkowych robót takich jak wymiana stolarki dachowej wraz z przebudową kominów, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych wraz z balustradami schodowymi, wymiana okiem wraz z parapetami oraz wymiana posadzek. Środki na to zadanie pochodzą ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
j. Dopisuje się zadanie inwestycyjne w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 pn. „"Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Gałkowo gmina Ruciane - Nida" (obwodnica Gałkowa - 1.100m)” . Koszt całkowity zadania zamyka się kwotą 1.060.500,00 zł, przy czym w roku 2010 przeznacza się na powyższe zadanie kwotę 5.000,00 zł na dokumentację techniczną i prace przygotowawcze. Ponadto ujęcie tego zadania w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 powoduje możliwośćk. złożenia wniosku o dofinansowanie 50%:50% z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2012”, z którego Gmina Ruciane – Nida ma szansę otrzymaćl. kwotę 530.200,00 zł dofinansowania. Środki na to zadanie pochodzą ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
m. Dopisuje się zadanie inwestycyjne w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iznota w miejscowości Iznota” . Realizacja inwestycji nastąpi w drodze porozumienia z Powiatem Piskim. Kosztorysowy koszt zadania przewiduje się na kwotę 1.200.000,00 zł, przy czym realizacja tego zadania w porozumieniu z powiatem spowoduje że koszty przypadające na Gminę Ruciane – Nida zamkną się w kwocie 300.000,00 zł, a w roku 2010 przeznacza się na powyższe zadanie kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Podobnie jak poprzednio - ujęcie tego zadania w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 oraz partycypacja w kosztach naszej gminy spowoduje, że powiat będzie miał możliwośćn. złożenia wniosku o dofinansowanie 50%:50% z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2012”, z którego Powiat Piski ma szansę otrzymaćo. kwotę 600.000,00 zł dofinansowania. Środki na to zadanie pochodzą ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 paź 2010 09:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1972 razy