BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VLI/76/2010

z dnia: 30 września 2010 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 14 ust.5, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Usługi świadczone przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie prowadzone przez Gminę w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.


Za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości:

1. za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Ukcie za 1 godzinę – 11,00zł. miesięcznie, (słownie: jedenaście złotych, 00/100).

2. za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie za 4 godziny – 60,00 zł. miesięcznie (słownie: sześćdziesiąt złotych, 00/100)

§ 3.


1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów żywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych.

2. Opłata podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka powyżej siedmiu dni w danym miesiącu - za każdy dzień nieobecności.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.


Uchwała obowiązuje do 31 sierpnia 2011 r.

§ 6.


Traci moc:

-Uchwała Nr XXXII/39/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie z przedszkoli,

- Uchwała Nr LIV/43/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Ukcie.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VLI/76/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2010 r.


Kalkulacja wysokości opłaty stałej w oddziale przedszkolnym w Ukcie
( pobyt dziecka powyżej 5 godzin )


Koszty rzeczowe ( energia elektryczna, wywóz nieczystości ,zakup opału, materiałów i wyposażenia) – 16.211,00 zł.

Dzieci korzystające z oddziału przedszkolnego ogółem – 29 w tym:

1. dzieci – 6 – letnie – 10

2. dzieci – 5 – letnie – 11

3. dzieci – 4 – letnie – 6

4. dzieci – 3 – letnie – 2

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ukcie przekraczające podstawę programową
(1 godzina ) - 14 dzieci

Wyliczenie opłaty stałej:

16.211,00 zł. : 10 m-cy : 29 dzieci = 55,90 zł.

55,90 zł. : 5 godzin = 11,00 zł.( opłata za 1 godzinę) = 11,00 złotych

Opłata stała za 1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Ukcie wynosi 11,00 złotych miesięcznie.

Opłata stała nie dotyczy dzieci 6 - letnich.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VLI/76/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2010 r.


Kalkulacja wysokości opłaty stałej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem- Nidzie
(pobyt dziecka powyżej 5 godzin)


Koszty rzeczowe ( energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości ,zakup materiałów i wyposażenia) – 78.400,00 zł.

Dzieci korzystające z Przedszkola Miejskiego ogółem – 105 w tym:

1. dzieci – 6 – letnie – 26

2. dzieci – 5 – letnie – 21

3. dzieci – 4 – letnie – 19

4. dzieci – 3 – letnie – 17

5. grupa unijna 22

Dzieci uczęszczające do przedszkola przekraczające podstawę programową ( 4 godziny) -28 dzieci

Wyliczenie opłaty stałej:

78.400,00 zł : 10 m-cy : 105 dzieci = 74,66 zł.

74,60 zł. : 5 godzin = 14,90 zł.( opłata za 1 godzinę)

14,90 x 4 godziny = 59,60= 60,00 zł.

Opłata stała za 4 godziny pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 60,00 zł miesięcznie

Opłata stała nie dotyczy dzieci 6- letnich.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 paź 2010 08:31
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2021 razy