BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/70/2010

z dnia: 30 września 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ukta na lata 2009-2016
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Ukta na lata 2009-2016 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI / 16 / 2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 26 marca 2009 r. oraz zmienionym Uchwałą Nr XLI / 69 / 2009 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 9 lipca 2009 r.

2. Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców Sołectwa Ukta i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 05 października 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 paź 2010 08:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1213 razy