BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/49/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) i art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 z dnia 15 kwietnia 2003 roku) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż bezprzetargową na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej rolnej, ozn. Nr geod. 188, o pow. 0,56 ha, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w Śwignajnie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .


* - rozplakatowano dnia 04 maja 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2006 08:40
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2032 razy