BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/129/2007

z dnia: 28 listopada 2007 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2008 z kwoty 58,29 zł do kwoty 39,07 zł za 1 q żyta.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 wrz 2010 12:27
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1174 razy