BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/53/2003

z dnia: 17 czerwca 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność gminy Ruciane – Nida, położonych w Onufryjewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 roku Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geod. 107/5, o pow. 1.567m² , stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida, położonej w Onufryjewie.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu *.

*-obwieszczenie rozplakatowano dnia 24 czerwca 2003r.
*mapę pominięto

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:24
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1886 razy