BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/41/2003

z dnia: 29 kwietnia 2003r.
w sprawie: zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 zm.) w związku z §2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


1.Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum.
2.W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w części lub całości. Rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni zobowiązani są uiszczać na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatność za przyznany posiłek w następującej wysokości:
a) w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% a nie przekracza 300% dochodu o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 80% wysokości kosztów surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku'
b) w pozostałych przypadkach odpłatność jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1696 razy