BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/64/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: udostępnienia placu zabaw mieszkańcom Rucianego-Nidy i przyjęcia regulaminu korzystania z tego placu.
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Wyraża się zgodę na udostępnienie placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie mieszkańcom Rucianego-Nidy.

§ 2.


Przyjmuje się regulamin korzystania z placu zabaw w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.


Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1814 razy