BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/47/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.


Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Ruciane-Nida, który uczestniczył:

-w działaniu ratowniczym w kwocie 18,00 zł. za każdą godzinę udziału,

- w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ruciane-Nida w kwocie 9,00 zł za każdą godzinę udziału.

§ 2.


Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg LangeUzasadnienie


Zgodnie z art 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 siewrpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147. poz. 1229 z późn. zmianami) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015) , które weszły w zycie z dniam 25 września 2008r. członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitoir Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zmianami) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1716 razy