BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/59/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu
Na podstawie art. 266, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Tryb sporządzania informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1) Sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida przez samorządowe osoby prawne, takie jak Dom Kultury w Rucianem – Nidzie informacji o przebiegu realizacji jego planu finansowego do:

a) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

b) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

2) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida przedstawia Radzie Miejskiej Ruciane – Nida i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia:

a) Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Sprawozdanie sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu w zestawieniu tabelarycznym w układzie dział rozdział i paragraf. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,

- zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

b) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych odrębnie dla każdego przedsięwzięcia ( od 2011r):

- nazwa i cel;

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynuję wykonywania przedsięwzięcia;

- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

- limity wydatków w poszczególnych latach;

- limit zobowiązań.

c) Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 - Dom Kultury w Rucianem – Nidzie - informację o przebiegu realizacji ich planów finansowych za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2.


1. Tryb zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

b) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 - Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - informację o wykonaniu ich planów finansowych , uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

c) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

- dane dotyczące:

1) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

2) posiadania,

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2) Sprawozdanie sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu w zestawieniu tabelarycznym w układzie dział rozdział i paragraf. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,

b) zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

d) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych odrębnie dla każdego przedsięwzięcia (od 2011r):

- nazwa i cel;

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynuję wykonywania przedsięwzięcia;

- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

- limity wydatków w poszczególnych latach;

- limit zobowiązań.

3) Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 - Dom Kultury w Rucianem – Nidzie - informację o przebiegu realizacji ich planów finansowych za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

4) Sprawozdanie finansowe ( Bilans) jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida przekazuje Radzie Miejskiej Ruciane – Nida w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

5) Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

6) Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej Ruciane - Nida, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza.

7) Rada Miejska Ruciane – Nida rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

8) Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, Rada Miejska Ruciane - Nida podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

b) sprawozdaniem finansowym;

c) opinią regionalnej izby obrachunkowej,

d) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1324 razy