BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/56/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Ruciane-Nida na lata 2010-2016.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. W imieniu Rady Osiedla Ruciane - Nida Nr 2 przyjmuje się zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Ruciane - Nida na lata 2010-2016 przyjętego Uchwałą Nr I/2010 Rady Osiedla Ruciane - Nida Nr 2 z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz zmienionego Uchwałą Nr LI/21/2010 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 marca 2010r.

2. Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1537 razy