BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/61/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Śwignajnie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U z 2007 roku Nr 231, poz. 1700 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 51, o pow. 2.600 m2, położonej w Śwignajnie, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Fila w Suwałkach, na cele inwestycji infrastrukturalnych, służących wykonywaniu zadań własnych Gminy - drogi gminnej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1458 razy