BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/49/2010

z dnia: 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Karwica
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Karwica zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX / 3 / 2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008 r. oraz zmienionym Uchwałą Nr XLVIII/6/2010 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 28 stycznia 2010 r.

2. Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców Sołectwa Karwica i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sie 2010 13:48
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1718 razy