BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/94/2009

z dnia: 30 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, po. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1506; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych tych placówek, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sie 2010 11:44
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1733 razy