BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV / 81 / 2003

z dnia: 28 października 2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 65, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Zaciągnąć z budżetu pastwa pożyczkę w ramach postępowania naprawczego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie Dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych.

§ 2


Spłata pożyczki nastąpi z oszczędności i dochodów uzyskanych w ramach przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie Nr IV/80/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie postępowania naprawczego finansów gminy Ruciane-Nida do 2010 roku.

§ 3


Sytuację finansową Gminy Ruciane-Nida określa się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* rozplakatowano dnia 6 listopada 2003 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 lip 2010 13:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1753 razy