BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV / 78 / 2003

z dnia: 28 października 2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Ruciane -Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717/w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 1 i art. 34, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543, zm. Z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1,800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721/ Rada Miejska w Rucianem- Nidzie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanej, ozn. nr geod. 96/2 o pow. 600 m², położonej w Śwignajnie, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 listopada 2003 roku.
* mapę pominięto.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 lip 2010 13:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1772 razy