BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII / 57 / 2003

z dnia: 8 lipca 2003 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 zmiany Dz. U. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 18, ust. 2, pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida.

§ 2


1. Uchwalony plan składa się z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz rysunku w skali 1:1000 zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida:.
2. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Rucianem-Nidzie, a kopie w Urzędzie starostwa Powiatowego w Piszu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. W rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:
- granice opracowania;
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
- funkcje i parametry dróg i ulic;
- nieprzekraczalne linie zabudowy;
- sposób użytkowania terenu wg oznaczeń odpowiednimi symbolami;
- zasady podziału na działki;
- zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.

§ 3


Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu jest to rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
2) adaptacji zabudowy należy rozumieć przystosowanie stanu istniejącego do aktualnych potrzeb użytkowania. W ramach adaptacji mogą być dokonywane zmiany jak: wyburzenia obiektów uciążliwych lub zużytych, modernizacja nadbudowa, przebudowa, rozbudowa oraz uzupełnienie zabudowy. Prace adaptacyjne winny spełniać wymogi architektoniczne określone dla nowej zabudowy,
3) przeznaczeniu podstawowym – jest to taki przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – są to rodzaje inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

§ 4


Zasady rozwiązań komunikacyjnych

W rozwiązaniu planu przyjęto zasadę adaptacji istniejącego układu komunikacyjnego. Wyjątek stanowi korekta skrzyżowania w rejonie projektowanego przystanku autobusowego.

§ 5


Zasady rozwiązania infrastruktury technicznej

Ustala się warunek podłączenia projektowanych budynków do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej występującej na obszarze opracowania.
Odpady stałe powinny być czasowo składowane w odpowiednich pojemnikach na posesjach, a stamtąd wywożone na zorganizowane miejsce utylizacji (wysypisko).

§ 6


Dla terenów oznaczonych w rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się poniższe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

MW – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej adaptowane.
MN – tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej na wydzielonych działkach – adaptowane.
MN1 – teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia funkcją usługową pod warunkiem by nie stwarzała uciążliwości lub jej uciążliwość mieściła się w granicach działki właściciela. Wysokość projektowanych budynków do dwóch kondygnacji z dachem wysokim krytym dachówką lub materiałem ją imitującym. Ustawienie budynków kalenicą prostopadle do ulicy. Projektowane budynki należy włączyć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
UH – teren adaptowanych usług będących w realizacji. Ustala się, że dalsza realizacja będzie prowadzona na wydzielonych działkach oparta na warunkach ustalonych w wydanych decyzjach.
Przyjmuje się zasadę, że budynki zrealizowane, będące w realizacji lub projektowane nie mogą być ogrzewane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
UH1 – tereny istniejących usług adaptowane.
Należy doprowadzić do poprawy wyglądu architektonicznego istniejących obiektów. W tym celu dopuszcza się łączenie działek co umożliwi powstanie większej kubatury, poprawnej pod względem funkcji i architektury.
UH2 – adaptowany teren istniejących usług.
UH3 – teren przeznaczony do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu. Dopuszcza się stawianie obiektów sezonowych nie trwale powiązanych z gruntem. Dojazd kołowy z ulicy Kwiatowej lub Słonecznej.
UH4 – teren projektowanych obiektów handlowo-usługowych. Jak uzupełniającą przyjmuje się funkcję mieszkaniową. Należy przyjąć wysokość budynków do dwóch kondygnacji z dachem wielospadowym wysokim o poddaszem użytkowym.
Pokrycie dachówka lub materiałami imitującymi.
Dojazd do zaplecza od ulicy Harcerskiej.
UH5 – część terenu targowiska bez możliwości wznoszenia jakichkolwiek obiektów.
UHG – adaptowany teren istniejących usług handlu i gastronomii.
EC – teren z istniejącymi obiektami energetyki cieplnej – adaptowany.
EC1 – teren istniejących kotłowni olejowej adaptowanej wraz z rezerwą terenu na powiększenie działki celem zapewnienia dojazdu do obiektu.
U, UA – teren istniejących usług adaptowanych przystosowanie w ramach adaptacji nie może powodować powstanie uciążliwości dla sąsiednich terenów.
KS3 – istniejący zespół garaży samochodów osobowych adaptowany bez możliwości powiększania ilości boksów.
Wymagane uporządkowanie terenu oraz ograniczenie wyjazdów do jednego z ulicy Słonecznej z ulicy Kwiatowej.
KS4 – teren istniejącego zespołu garaży – adaptowany bez możliwości powiększania ilości boksów.
KS1 – teren istniejącego zespołu garaży – adaptowany bez możliwości powiększania ilości boksów.
KS2 – teren rezerwowany na przystanek autobusowy.
Budowa przystanku będzie wymagała dokonania korekty wyjazdów na teren KS2 w ten sposób by powstało skrzyżowanie z ulicą Gałczyńskiego.
Drugi wjazd należy wykonać z ulicy Kwiatowej połączenie wymienionych wjazdów zabezpieczy miejsce na przystanek jednocześnie na 2 – 3 autobusów.
ZP1 – teren przeznaczony na zieleń izolacyjną.
ZP2 – teren istniejącej zieleni parkowej – adaptowanej.
KP – istniejący ciąg pieszy – adaptowany.
EE – istniejąca trafostacja elektroenergetyczna.
R – teren wolny od zabudowy zabezpieczający istniejący kolektor sanitarny.

§ 7


Zgodnie z art. 10, ust. 3 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat od terenów ujętych w § 6.

Symbol terenu oznaczonego w § 6 Uchwały
Wysokość procentowa stawki
MH1
30 %
UH 4
0 %

§ 8


W zasięgu opracowania uchwalonego plany tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruciane-Nida zatwierdzonego uchwałą nr XVII / 97 / 92 z dnia 21.02.1992 r. Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego z dnia 27.03.1992 nr 19 poz. 130.

§ 9


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 10


Uchwała wraz z załącznikiem graficznym podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 11

Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lip 2010 11:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2101 razy