BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/35/2004

z dnia: 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ukta i Nowa Ukta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- wania części wsi Ukta i Nowa Ukta, dla obszaru określonego na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz gminy Ruciane-Nida w skali 1 : 25000 (załącznik nr 2). 2. Ustala się dominujące funkcje terenu określonego: a) w załączniku nr 1 – zabudowa letniskowa, mieszkaniowa, zagrodowa i usługowa. 3. Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”.


§ 2

Zakres ustaleń planu miejscowego winien obejmować co najmniej: 1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. 2) Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 3) Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 4) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury, 5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy, 6) Zasady i warunki podziału terenów,


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLVIII/103/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ukta i Nowa Ukta.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.


* - rozplakatowano dnia 04 maja 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sie 2006 08:41
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1497 razy