BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI / 2 / 2003

z dnia: 31 stycznia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Gałkowo.
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się statut sołectwa Gałkowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XIII / 64 / 91 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie statutu sołectwa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lip 2010 08:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1639 razy