BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania dodatkowej powierzchni użytkowej w postaci wybudowanej w 2009r. sali widowiskowej przy Domu Kultury w Rucianem – Nidzie,
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1


Z dniem 31 grudnia 2009r. przekazuję nieodpłatnie dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie, ul. Gwarna 2A, 12-220 Ruciane – Nida, dodatkową powierzchnię użytkową w postaci wybudowanej w 2009r. sali widowiskowej o powierzchni użytkowej 119,3 m2 i kubaturze 673,3 m3 położonej w obrębie Miasta Ruciane – Nida na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 192/104.

§ 2


Wartość wytworzenia środka trwałego w postaci wybudowania sali widowiskowej, dla celów księgowych, określa się na podstawie faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 745.080,11 zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych i jedenaście groszy).

§ 3


Przekazanie środka trwałego określonego w § 1 nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu przekazania środka trwałego.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lip 2010 10:51
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1803 razy