BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII / 112 / 2002

z dnia: 10 października 2002 r.
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielno.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, z późn. zm.) oraz art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielno, dla obszaru określonego na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.. Ustala się dominujące funkcje terenu określonego:

a) w załączniku nr 1 – zabudowa letniskowa, mieszkaniowa i zagrodowa.

3. Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Program skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”.

§ 2


Zakres ustaleń planu miejscowego winien obejmować co najmniej:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenu o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
6) zasady i warunki podziału terenów,

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 18 października 2002 r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1771 razy