BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/46/2010

z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.917.744,34 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.440.557,75 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 552.813,41 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 0870
2 483 787,72
605 627,58
-
3 089 415,30
751-75107 § 2010
13 224,00
21 144,00
-
34 368,00
852-85213 § 2010
7 591,00
1 803,00
-
9 394,00
852-85214 § 2030
49 031,00
38 758,00
-
87 789,00
852-85216 § 2030
28 713,00
2 200,00
-
30 913,00
853-85395 § 2007
370 859,46
182 190,70
-
553 050,16
853-85395 § 2009
63 306,07
9 645,52
-
72 951,59
900-90001 § 6207
3 286 512,18
1 056 375,54
-
4 342 887,72
RAZEM:
6 303 024,43
1 917 744,34
-
8 220 768,77

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
751-75107 § 2010
-
21 144,0
-
21 144,00
600-60016 § 6050
657 030,00
30 000,00
-
587 030,00
852-85212 § 4300
35 000,00
-
1 000,00
34 000,00
852-85212 § 4750
-
1 000,00
-
1 000,00
852-85213 § 4130
11 239,00
1 803,00
-
13 042,00
852-85214 § 3110
109 031,00
38 758,00
22 505,78
125 283,22
852-85216 § 3110
28 713,00
2 200,00
-
30 913,00
852-85295 § 3110
175 836,00
-
3 500,00
172 336,00
852-85295 § 6060
-
3 500,00
-
3 500,00
853-85395 § 3119
-
22 505,78
-
22 505,78
853-85395 § 4017
32 136,20
48 485,78
-
80 621,96
853-85395 § 4019
-
2 650,00
-
2 650,00
853-85395 § 4047
-
2 950,00
-
2 950,00
853-85395 § 4117
6 065,90
9 331,00
-
15 396,90
853-85395 § 4119
-
250,00
-
250,00
853-85395 § 4127
1 017,25
1 350,00
-
2 367,25
853-85395 § 4177
279 059,95
20 400,00
-
299 459,95
853-85395 § 4179
-
1 200,00
-
1 200,00
853-85395 § 4217
25 266,01
2 705,00
-
27 971,01
853-85395 § 4307
18 160,10
95 968,94
-
114 129,04
853-85395 § 4309
-
5 545,52
-
5 545,52
853-85395 § 4447
-
1 000,00
-
1 000,00
900-90001 § 6057
3 286 512,18
1 056 375,54
-
4 342 887,72
900-90001 § 6059
1 844 627,60
1 005 435,21
-
2 850 062,81
900-90002 § 6050
475 807,63
46 000,00
475 807,63
46 000,00
921-92109 § 2480
621 800,00
20 000,00
-
641 800,00
921-92195 § 4300
100 000,00
-
20 000,00
80 000,00
RAZEM:
7 707 301,82
2 440 557,75
522 813,41
9 625 046,16

§ 2


W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 12.892.954,78 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3


W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.289.739,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 29.895.822,23 zł
2. Plan wydatków ogółem 35.698.236,13 zł

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange

* - rozplakatowano dnia 29 czerwca 2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały LIV/46/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 24 czerwca 2010r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.


1. Na podstawie zawiadomienia nr DOL-0301-20/10 z dnia 15 czerwca 2010r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, Dyrektor tej Delegatury przyznał środki finansowe w rozdziale 75107 (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) łącznie w kwocie 21.144,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010r.
2. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-137/10 z dnia 31 maja 2010r. oraz zawiadomienia Nr FB.I.3011-002-165/10 z dnia 17 czerwca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 62/2010 z dnia 28 maja 2010r. oraz decyzją Nr FB 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w następujących rozdziałach:
a. 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w § 2010 o kwotę 1.803,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
b. 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w § 2030 o kwotę 38.758,00 zł (30.387,00 zł + 8.371,00 zł) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
c. 85216 (zasiłki stałe) w § 2030 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r.
3. W związku z otrzymaniem środków w kwocie 191.836,22 zł na Program operacyjny Kapitał Ludzki Pt.; „ W stronę aktywnej integracji” na 2010 rok, wprowadza się powyższe środki do budżetu w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność) dofinansowując powyższy program ze środków własnych w kwocie 22.505,78 zł. Środki własne pochodzą z przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami z rozdziału 85214 (pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
4. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Kultury w Rucianem – Nidzie zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w rozdziale 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby) o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami w okresie od 1 maja do 5 czerwca 2010r., takich jak „Majówka w Karwicy 1 maja 2010r.”; „Majówka w Rucianem – Nidzie 2 maja 2010r.” czy „Piknik w Wejsunach 5 czerwca 2010r.” .
5. W związku ze zmianą koncepcji i nowym opracowaniem projektu pt. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” zmieniły się kwoty wkładów pieniężnych 37 Gmin będących ich udziałem w realizowanym projekcie. Udział Gminy Ruciane – Nida w nowym opracowaniu wyniesie łącznie 334 tys. zł (w rozbiciu na lata: 2009r. – 1 tys. zł; 2010r. – 46 tys. zł; 2011r. – 130 tys. zł; 2012r. – 88 tys. zł; 2013r. – 69 tys. zł). Ponadto wraz z nową koncepcją skreślono z opracowania inwestycję pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów stałych w Linowie” z uwagi na wykonane w Linowie badania geologiczne i występowanie na niewielkiej głębokości wód gruntowych co dyskwalifikowało umiejscowienie tam składowiska. W związku z powyższym wprowadza się zmiany do budżetu Gminy Ruciane – Nida polegające na:
a. z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2010r. w budżecie Gminy Ruciane – Nida skreśla się zadanie pn. „Wykup gruntów na kwaterę w Linowie (składowisko odpadów stałych)” na kwotę 83.890,69 zł;
b. skreśla się zadanie inwestycyjne wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012 zadanie pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów stałych w Linowie” łącznie na kwotę 520.009,62 zł (w rozbiciu na lata: 2010r. – 391.916,94 zł i w 2011r. – 128.092,68 zł);
c. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010 – 2012 i przeznacza się na ten cel kwotę 334.000,00 zł (w rozbiciu na lata: 2010r. – 46.000,00 zł; 2011r. – 130.000,00 zł; 2012r. – 88.000,00 zł; 2013r. – 69.000,00 zł). Stosowne zmiany zestawione w tabeli zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane – Nida” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako instytucji pośredniczącej RPO Warmia i Mazury zaistniała konieczność zaktualizowania kwot przeznaczonych na wykonanie tej inwestycji i zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2012. Zgodnie z uaktualnieniem przeznacza się na ten cel łącznie kwotę 17.697.646,12 zł z podziałem na lata: 2010r. – 6.348.322,93 zł i 2011r. – 11.313.023,19 zł. Stosowne zmiany zestawione w tabeli zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Krzyże - Karwica (porozumienie między Gminą Ruciane-Nida, Powiatem Piskim i Nadleśnictwem Maskulińskim)” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł środki pieniężne przeznaczone na to zadanie zgodnie z uaktualnionym kosztorysem. Kwoty przeznaczone na wykonanie tej inwestycji mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1471 razy