BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/44/2010

z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wejsuny na lata 2009 – 2016
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wejsuny na lata 2009 – 2016 przyjętym Uchwałą Nr XXXVI / 17 / 2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 26 marca 2009 r.
2. Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców Sołectwa Wejsuny i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange

Rozplakatowano dnia 29 czerwca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1267 razy