BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/43/2010

z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Ukcie.
Na podstawie art. 14 ust.5, ustawy z dnia 7 kwietnia 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala co następuje.

§ 1.


Usługi świadczone przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie prowadzone przez Gminę w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.


Za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości:
1. za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym do 6 godzin – 42,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100).

§ 3.


1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów żywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych.
2. Opłata nie podlega zwrotowi i obniżeniu z tytułu czasowej nieobecności.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg Lange

Załącznik do uchwały Nr LIV/43/2010
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 23 czerwca 2010 r.


Kalkulacja wysokości opłaty stałej w oddziale przedszkolnym w Ukcie ( pobyt dziecka do 6 godzin).
- koszty rzeczowe ( energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia) 7.095,00

wyliczenie opłaty stałej:
- 7.095,00 zł. : 10 m-cy : 19 dzieci = 37,00 zł ( za 5- godzin)

- 37,00 zł. : 5 godzin = 7,40 zł. ( opłata za 1 godzinę)

- 7,40 zł. x 6 godzin = 44,40 zł. ( ze względu na duże bezrobocie i trudną sytuację materialną przyjęto stawkę w wysokości 42,00 zł..)

Rozplakatowano dnia 29 czerwca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1967 razy