BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII/94/2002

z dnia: 19 września 2002r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a w Rucianem Nidzie, uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 188.900,00 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.225,00 zł

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 449.150,00 zł

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 269.475,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
853-85313 § 2010
9 790,00
12 600,00
-
22 390,00
853-85314 § 2010
418 900,00
151 800,00
-
570 700,00
853-85315 § 2030
228 332,00
-
9 225,00
219 107,00
853-85395 § 2030
62 700,00
24 500,00
-
87 200,00
RAZEM:
719 722,00
188 900,00
9 255,00
899 397,00

2. Zmiany w budżecie postronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
600-60016 § 4300
18 000,00
100 000,00
-
118 000,00
600-60095 § 4270
130 000,00
-
100 000,00
30 000,00
630-63001 § 4210
9 750,00
-
250,00
9 500,00
630-63001 § 4410
1 000,00
250,00
-
1 250,00
710-71014 § 4300
100 000,00
-
55 000,00
45 000,00
700-70005 § 4300
7 000,00
55 000,00
-
62 000,00
750-75047 § 4210
12 000,00
-
5 000,00
7 000,00
750-75047 § 4430
6 000,00
5 000,00
-
11 000,00
750-78095 § 4430
15 000,00
-
5 000,00
10 000,00
851-85121 § 4010
43 000,00
20 000,00
-
63 000,00
853-85313 § 4130
9 790,00
12 600,00
-
22 390,00
853-85314 § 4110
458 900,00
136 800,00
-
595 700,00
853-85315 § 3110
50 000,00
-
25 000,00
25 000,00
853-85395 § 3110
101 440,00
63 000,00
-
164 440,00
853-85395 § 4300
-
1 500,00
-
1 500,00
900-90095 § 4270
138 000,00
-
70 000,00
68 000,00
926-92695 § 4300
3 000,00
5 000,00
-
8 000,00
RAZEM:
1 497 393,00
449 150,00
269 475,00
1 669 068,00

§ 2


§ 2 pkt 2 ppkt 1 litera a) uchwały nr XLI/17/2002 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2002r. otrzymuje brzmienie:
„wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6.741.946,00 zł”

§ 3


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 16.333.676,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 21.338.005,00 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.*


- rozplakatowano 26 września 2002r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Antoni Wróblewski
Załącznik do Uchwały Nr XLVII / 94 / 2002
Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie
z dnia 19 września 2002 r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2002 r.


1. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I. 3011/ 221/ 2002 z 11 września 2002r. – Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 40 / 2002 z dnia 11 września 2002r. zwiększył dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 24.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywienia uczniów w 2002 r., zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów”
2. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW nr FB.I 3011 / 201 / 2002 z 04 września 2002 r. – Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 38 / 2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. dokonał zmian kwot dotacji celowej a realizację zadań bieżących gminy zleconych z zakresy administracji rządowej sposób następujący:
a) zwiększył dotację o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
b) zwiększył o kwotę 151.800,00 zł dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla osób z rodzin najuboższych.
c) zmniejszył o kwotę 9.225,00 zł dotację na dodatki mieszkaniowe – w związku z rozliczeniem wypłat tych dodatków w II kwartale 2002 r.
3. Ponadto po analizie budżetu za 8 miesięcy 2002 r. dokonano zmian polegających na przesunięciu kwot między rozdziałami wydatków:
a) z działu 60095 – pozostała działalność (transport i łączność) przesunięto kwotę 10.000,00 zł do działu 60016 – drogi publiczne gminne – z przeznaczeniem na remont chodników przy ul. Dworcowej oraz na opłatę rachunków za remont zajezdni autobusowej przy ul. Gałczyńskiego.
b) w obrębie działu 63001 – ośrodki informacji turystycznej – dokonano zamian między paragrafami wydatków przesuwających kwotę 250,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do § 4410 – podróże służbowe krajowe.
c) z rozdziału 75011 – opracowania geodezyjne i kartograficzne przeniesiono kwotę 55.000,00 zł do rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na opłatę rachunków za zlecone do wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida (ul. Kwiatowa, Słoneczna i Wiejska) oraz odrębny plan dla części wsi Iznota.
d) w obrębie działu 75047 – pobór podatków – dokonano zmian między paragrafami wydatków przesuwając kwotę 5.000,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do § 4430 – różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłaty komornicze.
e) Pomniejszając § 4270 (zakup usług remontowych) rozdziału 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – o kwotę 70.000,00 zł zasilono:
- o 20.000,00 zł § 4010 (wynagrodzenia pracowników) rozdziału 85121 – lecznictwo laboratoryjne, z przeznaczeniem na wypłatę zaległych wynagrodzeń byłych pracowników Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego ZOZ, który uległ likwidacji.
- o 50.000,00 zł dział 85315 – dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 13:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1396 razy