BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII / 93 / 2002

z dnia: 19 września 2002 r.
w sprawie: odrzucenia zarzutów mieszkańców, z części miasta Ruciane-Nida do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida.
Na podstawie art.24, ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 11, poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Odrzuca się zarzuty do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida:

1) mieszkańców z części miasta Ruciane-Nida, w odniesieniu do działku nr 229/270 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, dotyczących lokalizacji zespołu garażowego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Antoni WróblewskiUZASADNIENIE


Zarzuty do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do działki nr 229 / 270 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, dotyczące lokalizacji zespołu garażowego, wniesione przez mieszkańców części miasta Ruciane-Nida nie znajdują oparcia, ani prawnego, ani merytorycznego. Prace związane z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spornego terenu przebiegały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Od strony merytorycznej Zarząd Miejski ocenia, iż lokalizacja zespołu garażowego 2-boksowego nie koliduję z istniejącą zabudową mieszkaniową wielorodzinną, gdyż obok funkcjonują zlokalizowane w latach siedemdziesiątych zespoły garażowe liczące ok. 150 szt. Natomiast zapotrzebowanie społeczne na budowę tego typu obiektów na terenie miasta jest znaczne.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 13:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1269 razy